Eksamensreglement

FØR EKSAMEN

For å sikre anonymitet i forbindelse med sensurering tildeles kandidaten et kandidatnummer som benyttes på den innsendte besvarelsen. Kandidaten trekker en eksamensoppgave med tilhørende nummerark, skriver sitt navn med STORE BOKSTAVER på arket, og signerer deretter nederst på arket, som en bekreftelse på at nummer og eksamensoppgave er mottatt. Arket legges i en konvolutt som forsegles. Når alle kandidatene som er til stede har trukket sine oppgaver, legges konvoluttene i en ny konvolutt som forsegles. Konvolutten åpnes først etter at sensuren er foretatt.

 

UNDER EKSAMEN

1. Lovlige hjelpemidler

  • NS-INSTA 800

  • Veiledning til NS-INSTA 800

  • Kalkulator

  • Kurskompendium

  • Ordbok på eget språk

  • Egne notater

2. Bruk av mobiltelefon og andre elektroniske kommunikasjonsmidler er ikke lovlig og må være avslått under hele eksamen.

3. Først skal teoridelen besvares, deretter skal den praktiske delen gjennomføres.

4. Besvarelsen skal være på norsk.

5. Ett eller flere svar kan være riktig på spørsmål med flere svaralternativer.

6. Det er ikke lov å samarbeide eller innhente informasjon fra utenforstående.

7. Total tid til rådighet er 4 timer. Anslagsvis 1,5 timer til teori og 2,5 timer til praktisk.

 

ETTER EKSAMEN

1. Sensuren vil falle i løpet av en uke.

2. Klage på sensuren må sendes til kursleverandør innen en uke etter sensuren.

3. Klagen behandles av et utvalg som fatter et endelig vedtak som ikke kan ankes.

4. Eksamenbesvarelsene arkiveres i minst 5 år.

 

TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE

1. Kandidater med spesielle behov (f.eks. dyslektikere) må ta kontakt minst en uke før eksamen for å avklare behov. Det kan være snakk om ekstra tid og eventuelt bruke digitale hjelpemidler.

2. Det forutsettes at funksjonshemmingen ikke er til hinder for å utføre en ordinær visuell kvalitetskontroll.